రాతలు – కోతలు

జనవరి 23, 2009

బ్రహ్మబుధ్ అవార్డు సినిమాలు చూశాడు-3

Filed under: సినెమా రివ్యూ — కస్తూరి మురళీకృష్ణ @ 12:56 ఉద.

హాలీవుడ్ సినిమా ప్రస్తావన తెస్తూనే బ్రహ్మ బుధ్ సీరియసయిపోయాడు. అసలు సినిమాలెందుకు తీస్తారు? అనడిగాడు.

నాకు కంగారుగా అనిపించింది. కడుక్కోని కక్కోసును చూపిన అద్భుత నటనని చూసి, అనుభవించి ఆనందించిన వీడు, హాలీవుడ్ లో ఏ సినిమా చూశాడో, దాన్లో ఏమేమి అర్ధాలు తీస్తాడో అని భయం వేసింది. పండిత సభలో, మూర్ఖుల సమక్షం లో మౌనం భూషణం అన్నారు పెద్దలు. కాస్త పెద్దలను గౌరవించే బూజు పట్టిన పాత భావాలవాడిని కాబట్టి వారి మాటను పాటించాను. మౌనంగా వుండిపోయాను.

నేనెంత సేపటికీ మాట్లాడకపోయేసరికి, బ్రహ్మబుధే అన్నాడు, సినిమాలు తీసేది అందరూ చూడటానికే కదా?

తలవూపాను.

మరి ఎవరికీ అర్ధం కాకుండా తీస్తే అర్ధం ఏమయినావుందా? అలాంటి సినిమాకు అవార్డిస్తే, అర్ధం కాకుండా తీయటమే ఉత్తమము అని ప్రోత్సహించినట్టవుతుందికదా?

ఇంతకీ నువ్వుచూసిందే సినిమా? ఏమేమి అవార్డులొచ్చాయి? అడిగాను.

నాకదంతా తెలియదు. నేను పరిషోధించి, విమర్శకులు గొప్పగా పొగిడిన జాబితాను తయారుచేసాను. దాన్లో అందరూ ఈ సినిమాను గొప్పగా పొగిడారు. అందుకని చూశాను.

ఏమిసినిమా అది? ఎలావుంది? అడగకుండా వుండలేకపోయాను.

ఆ ఆ ఆహ్ అగ్రు అక్రుప్తిదుఏక్ఫ్జ్ద్ హ్ఫ్ఫ్గిఉగ్ద్జ్ కపీసిపీతుపీలేఅకొచివ్త్రెంద్క్స్ల్

నాకు భయం వేసింది. వీడేభాషలో మాట్లాడుతున్నాడో అర్ధం కాలేదు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియటం లేదు. వాడికేమయిందో అర్ధం కావటం లేదు.

భయం భయంగా వాడి వైపు చూస్తున్న నన్ను చూసి నవ్వాడు.
భయపడకు. నాకేమీ కాలేదు. ఇప్పుడు నేనన్న మాటలలోంచి అర్ధాలు వెతుకు. ఆఙ్నాపించాడు.

వొద్దు బాబూ అంత శిక్ష వేయకు. బ్రతిమిలాడాను.

అలావుంది సినిమా. దాన్లో అర్ధాలు వెతుక్కోవాలి. అందుకే అవార్డులు, ప్రశంసలూనేమో. అవార్డివ్వకపోతే సినిమా అర్ధం చేసుకునే తెలివి లేదని ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. తెలివి లేదని ఎవరు ఒప్పుకుంటారు. నీలాంటి మూర్ఖుదు తప్ప అన్నాడు. పక పక నవ్వి, చెప్డికు పుప్డికుం దిప్డికు డప్డికు, డప్ డప్ లుప్ చుప్ కప్ సుప్ టప్ టుప్ త్ర్ర్ర్ గ్ర్ర్ర్ మీఎ లీ లూఒ వ్త్రెక్

చేతులు జోడించాను. నాయనా, నన్నెందుకిలా చంపుతావు. నువ్వసలు భూమ్మీదకు వచ్చింది రీసెర్చ్ చేయటానికా, నన్నిలా చంపటానికా? అడిగాను దీనంగా.

నేను రీసెర్చే చేస్తున్నాను. మీ మానవ మనస్తత్వాన్ని తిరిగి వెతుకుతున్నాను. ఇప్పుడు చూడూ, ఆ అర్ధం కాని సినిమాలో అర్ధాలున్నాయని ఒకడు గొప్ప సినిమా అనగానే, కాదంటే ఎక్కడ తనని మూర్ఖుడంటారో నని ప్రతివాడూ దాన్ని గొప్ప సినిమా అని తన తెలివిని నిరూపించేసుకుంటున్నాడు.

నాయనా ఆ సినిమా ఏమిటో త్వరగా చెప్పి చంపు. నీ అనాలిసిస్ లతో నన్ను ఇలా ఉప్పు పాతర వేసి, కొంచెం కొంచెం కొరుక్కు తినకు. అదేదో సినిమాలో కొరుక్కుతినమని అడిగిన హీరోయిన్ దగ్గరకు వెళ్ళి వాళ్ళని కొరుక్కు తిను అన్నాను దాదాపుగా ఏడుస్తూ.

నేను చూసిన సినిమా పేరు పిప్పి కల్పన. కనీసం పిప్పిలోనయినా కాస్త రసముంటుంది. లేని రసాన్ని కల్పించుకుని చూడమని పేరులోనే చెప్పేస్తున్నాడు. అందుకని లేని రసాన్ని ఊహించి, నోరూరి, పొగిడేస్తున్నారేమో, అన్నాడు.

పిప్పి కల్పనా? అదేమి సినిమా.

నా మాట విన్నట్టు లేడు. చెప్తూపోయాడు.

ఒక హోటల్ లో ఇద్దరు కూచుంటారు. వాళ్ళెవరో మనకు తెలియదు. హఠాత్తుగా ఆ హోటల్ లో దొంగతనం చేయాలనుకుంటారు.

ఆగి నా వైపు కోపంగా చూశాడు.

అంతే. ఆ తరువాత ఇద్దరు వీరులు నడుస్తూ, అర్ధం లేని మాటలు మాట్లాడుతూ ఒక గదిలో దూరి ఒకడిని చంపేస్తారు.

ఇంకా కోపంగా చూశాడు.

అంతే, హఠాత్తుగా ఒక బాక్సరు కథ వస్తుంది.

ఇంకింకా కోపంగా చూశాడు.

మళ్ళీ ఒక వీరుడు వీరి డాన్స్ చేస్తారు. ఆమె ఏదో చేస్తే ముక్కులోంచి రక్తం వస్తుంది. ఆమెని తీసుకెళ్ళి గుండెలో సూది గుచ్చగానే లేచి అరుస్తుంది,

ఇమికింకింకింక కోపంగా చూశాడు.

హఠాత్తుగా ఎవడో వచ్చి పిల్లవాడికి గడియారమిస్తాడు. మళ్ళీ బాక్సరు చపుతాడు. పరుగెత్తుతాడు. ఎవడో పట్టుకుంటాడు. ఏదో చేస్తాడు. వాడు, ముందు వీరులలో ఒకడిని కాల్చేస్తాడు.

ఇంకికంకికంకింకికంక కోపంగా చూశాడు.

ఆ చచ్చిన వీరుడు ముందు వీరుడితో కలిసి మళ్ళీ చంపితే ఇంకెవడో వస్తాడు.వీళ్ళిక్కెవరినో పిలుస్తారు. ఇంకేవరో వస్తారు. మళ్ళీ హోటల్ లో దొంగ తనం దగ్గరికొస్తారు, ఆగి నావైపు చూసాడు.ఇదీ సినిమా.

అది చాలా గొప్ప సినిమా. నీకర్ధం కాలేదు, అన్నాను ధైర్యం చిక్కబట్టుకుని.

నవ్వాడు. సినిమా చూసి బయటకు వస్తూంటే, నన్నొకడు అడిగాడు. ఒక వీరుడిని బాత్రూంలో కాల్చి చంపాడు కదా. వాడు మళ్ళీ వచ్చాడేమిటి, అని. అని నవ్వాడు.

ఆ సినిమా నీకు అర్ధం కాలేదు. దాని గురించి బోలెడన్ని చర్చలు జరిగాయి. బోలేడంత మంది స్ఫూర్తి పొందారు. అది చూసి జీవితమంటే ఏమిటని చర్చించారు. తాత్వికులయ్యారు, ఇంకా ఏదో చెప్ప బోతున్న నావైపు బ్రహ్మ బుధ్ కోపంగా చూస్తూంటే ఆగిపోయాను.

ద్ఫక్ష్స్గ్గ్ద్.క్జ్స్జ్గొప్యుహ్/క్లుయ్తుక్ల్న్మ్.ం ం,చ్కంగ్ఫ్స్రిళ్ బ్ద్ఫ్గ్ఘ్ల్క్  పౌక్గ్మ్  బ్ఫ్గ్స్ద్య్త్య్ల్గ్ ప్క్ఝ్బ్వ్ వ్ద్ఫ్బ్మిహ్ల్బ్త్గ్చ్క్హ్రొబ్ఫె జ్ఫ్ఘిప్[ప్ ంగ్ర్ద్ఫుఇక్మ్

వొద్దు చాలు చాలు, అరిచాను. ఏడ్చాను. జుట్టు పీక్కున్నాను.

శాంతించాడు. నేనన్న పై మాటలలో బోలెడన్ని అర్ధాలున్నాయి. అవి వెతికి, అర్ధం చేసుకుని నాకు చెప్పు. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ సినిమా చూసి అర్ధాలు వెతుకుతాను. లేకపోతే నా అక్కసు తీరే దాకా కక్కోసు వీరుడి చక్కని చిక్కని టక్కరి, టిక్కరి నటన నా అక్కసు తీరే దాకా చూడాల్సిందే. లేకపోతే, నేనన్న మాటలు నీ చెవుల్లో మారు మ్రోగుతూనేవుంటాయి, అన్నాడు. నా మెదడులో తిష్ట వేశాడు.

alien-410
alien-48alien-49

ప్రకటనలు

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. inthaki aa cinema perodo chebithe mee dayavalla brathiki pothanu ….

    వ్యాఖ్య ద్వారా naren — జనవరి 23, 2009 @ 12:47 సా. | స్పందించండి

  2. pulp fiction( pippi kalpana!)

    వ్యాఖ్య ద్వారా కస్తూరి మురళీకృష్ణ — జనవరి 23, 2009 @ 2:06 సా. | స్పందించండి


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో ఓ ఉచిత వెబ్‌సైటు లేదా బ్లాగును సృష్టించుకోండి.

%d bloggers like this: